Política de privacitat

1.  Tractament de les dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • Identificació del Responsable: ORIOL BARO FAJULA – LIKEN SKIS (endavant “LIKEN SKIS”)
 • CIF: 39380287-D.
 • Adreça: Carrer Carrilet, núm. 19, La Pobla de Lillet, 08696, (Barcelona).
 • Telèfon: +34 607 155 224
 • Correu electrònic: oriolbaro@gmail.com

 

Quines dades es recullen i tracten?

LIKEN SKIS recull i tracta dades personals com els noms, les adreces personals (de treball o electròniques), els números de telèfon o qualsevol altre dada de caràcter personal dels usuaris web, que sigui necessària per a la realització dels tràmits específics que ho requereixin , facilitades mitjançant el web www.likenskis.com. La sol·licitud d’un tràmit mitjançant el portal implica l’acceptació expressa i sense reserves de la política de privacitat de dades de caràcter personal que manté LIKEN SKIS, exposada a l’avís legal que s’indiqui en el mateix formulari de recollida de dades.

Tanmateix, es poden recollir dades personals a través de l’enviament de missatges de correus electrònics que figuren a la web per obtenir informació dels serveis o activitats de LIKEN SKIS.

La introducció i el registre de les dades de caràcter personal per part de l’Usuari implica l’acceptació i autorització expressa a LIKEN SKIS per a la seva recollida, per a la incorporació als fitxers adients i el tractament necessari de les dades personals.

Les dades es tracten amb la confidencialitat necessària en cada cas, i s’adopten les mesures tècniques i organitzatives que es requereixen per garantir la seguretat i evitar qualsevol tractament o ús no autoritzat o que no estigui d’acord amb la normativa vigent.

La persona que utilitza els serveis oferts per www.likenskis.com ha de facilitar les dades demanades segons el principi de bona fe. Per tant, no es poden donar dades  inexactes  o inexistents.

 

Amb quines finalitats es tracten les seves dades personals?

Els tractaments de les dades personals poden tenir com a finalitat el donar tràmit a les sol·licituds que es realitzin, gestionar l’enviament d’informació del seu interès, facilitar l’accés a serveis prestats, sol·licitud d’informació, etc.

En les comunicacions a les sol·licituds de serveis o d’informació, LIKEN SKIS informarà, si no ho ha fet abans, sobre les característiques concretes  dels tractaments de  dades,  en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 

Quant de temps conservarem les seves dades? 

Les dades personals proporcionades es conservaran com a mínim mentre es mantingui la relació com a usuari del servei, i en tot cas durant el termini que legalment sigui obligatòria la seva conservació. De forma concreta, per a cada  activitat de tractament de dades s’informarà del termini o els criteris de conservació de les dades. De totes maneres, s’adjunta el Registre d’Activitats del Tractament amb tota la informació que correspon:

L’interessat podrà sol·licitar la supressió, en els casos també previstos legalment.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades ha d’estar fonamentada, llevat d’algunes excepcions, en alguna de les següents previsions:

 • Consentiment: Si ha marcat la casella corresponent en un Formulari o full d’inscripció / sol·licitud / …, la base legal per enviar informació sobre altres serveis és el seu propi consentiment. Pot retirar-ho en qualsevol moment, en exercici dels drets corresponents.
 • El tractament és necessari per a executar un contracte, o acord i  condicions d’accés a un servei contractat.
 • És necessari per complir una obligació legal.

 

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es podran comunicar o cedir a tercers, quan així estigui expressament informat i hi hagi el consentiment de l’interessat.

També es podran comunicar, si correspon legalment, a

 • Una obligació legal,
 • Quan les dades es tracten en els sistemes d’una tercera empresa, contractada com a encarregada del tractament, es podrà informar sobre l’existència i, si s’escau, la identitat dels encarregats del tractament, amb informació de l’adreça web corresponent.

 

Quins són els seus drets?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si LIKEN SKIS està tractant dades personals que el concerneixen, o no.
 • Dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió, entre d’altres motius, quan les dades ja no siguin necessaris per als fins per a què es van recollir.
 • Limitar el tractament de dades: En determinades circumstàncies que preveu l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament els conservarem per exercir o defensar reclamacions.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades, excepte motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat, obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i transmetre’ls a un altre responsable.

 

Com pot exercir els drets?

 • Mitjançant un escrit adreçat LIKEN SKIS a l’adreça Carrer Carrilet, núm. 19, La Pobla de Lillet, 08696, (Barcelona).
 • Mitjançant correu electrònic a l’adreça oriolbaro@gmail.com, degudament signat mitjançant certificat digital i indicat l’objecte de la seva petició i justificació.

 

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considera que els seus drets no s’han atès adequadament, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades competent, és a dir, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, https://www.aepd.es/.

 

2.  Transaccions segures

Les comunicacions de dades de caràcter personal per LIKEN SKIS mitjançant el portal www.likenskis.com es produeixen sempre dintre d’un entorn segur.

Tota informació de caràcter confidencial, incloent les dades personals, es manté confidencial gràcies a l’ús del programari de servidor segur (SSL), el que significa que les dades només poden ser intercanviats entre l’usuari i LIKEN SKIS i que a aquestes dades no poden accedir terceres persones.

 

3.  Política de cookies

Utilitzem cookies per millorar l’accés al nostre lloc. A més, les nostres cookies milloren l’experiència de l’usuari mitjançant el seguiment i l’orientació dels interessos de l’usuari. La informació recopilada és informació de dades digitals com a ubicació geogràfica, adreça IP. Pot decidir si vol acceptar cookies. La majoria dels navegadors web permeten el control de les cookies enumerades anteriorment a través de la configuració del navegador. En ajustar el vostre navegador web, pot evitar rebre cookies. No obstant, això podria fer que els serveis en el lloc web no funcionin de manera òptima. El mètode utilitzat per bloquejar les cookies dependrà del navegador web utilitzat. Consulteu la

“Ajuda” o el menú corresponent al seu navegador web per obtenir instruccions. També pot canviar la configuració en relació amb un tipus específic de galeta. El nostre ús de cookies generalment no està vinculat a informació d’identificació personal al nostre lloc. Per obtenir més informació sobre com utilitzem les cookies, consulteu la nostra política de cookies, disponible en aquesta pàgina a continuació.

 

4.  Legislació aplicable

La privacitat de tota la informació facilitada, tant la facilitada per l’usuari a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l’accessible a través de www.likenskis.com, està regulada pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD); i també per una altra legislació vigent en aquesta matèria com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

 

5.  Canvis a la Política de Privadesa.

Podem modificar la nostra Política de privacitat de tant en tant per motius legals o altres.

 

Aquesta política de privacitat es va revisar per última vegada el 5 de Juliol de 2019.